Regulamin Sklepu Artnova

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – konsument - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego Artnova Rafał Budziński.

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hurtownia-artnova.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;


6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy ;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.);


8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www. hurtownia-artnova.pl

2.2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www. hurtownia-artnova.pl prowadzony jest przez  Artnova Rafał Budziński,  prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 7393267903, Regon: 365232130 Dane adresowe / kontaktowe:

 • Artnova Rafał Budziński   
 • ul.Piotrowskiego 8 lok.22, 10-692 Olsztyn
 • +48 792 239 466

2.3.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość;

c) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- urządzenie  z aktualną przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

2.5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. hurtownia-artnova.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Informacja o cenie podawana na stronie www. hurtownia-artnova.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

2.9 Zasady ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego www. hurtownia-artnova.pl zawarte są w dokumencie Polityka prywatności.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.  Artnova Rafał Budziński   może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Artnova Rafał Budziński   za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Artnova Rafał Budziński.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Artnova Rafał Budziński   

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Artnova Rafał Budziński  

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www. hurtownia-artnova.pl ,  dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

.4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Artnova Rafał Budziński Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów wymienionych w opcjach dostawy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 • Dostępnych usług kurierskich 
 • Odbiór osobisty - odbywa się w siedzibie firmy  
  • o Artnova Rafał Budziński   
  • o ul.Piotrowskiego 8 lok.22, 10-692 Olsztyn
  • o +48 792 239 466

Zamówienia poza Polskę mogą być realizowane po wcześniejszym kontakcie z obsługą sklepu:

5.3. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 14.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu dla osób fizycznych lub faktury VAT dla firm.

 

VI. Opłaty celne, akcyzowe i podatki poza granice państw Unii Europejskiej

6.1. Towar zakupiony w Sklepie przesyłany poza granicę państw Unii Europejskiej może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym i podatkom w kraju przeznaczenia. Ceny Towarów i koszty dostawy nie zawierają powyższych opłat i podatków, których pokrycie spoczywa na Kliencie, a wysokość zależy od wewnętrznych przepisów kraju przeznaczenia. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych opłat i podatków prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w kraju odbiorcy przesyłki.

 

6.2. Wysokość powyższych opłat i podatków zależy od rzeczywistej wartości Towarów (bez rabatu), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez rabatu) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki.

 

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

b) wnosząc opłatę za pobraniem u listonosza lub kuriera

c) paypal

d) DotPay

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Osoba fizyczna ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni  bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

W przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub rzeczy.

W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub którym osoba trzecie inna niż przewoźnik wskazany przez Państwo weszła w posiadanie rzeczy.

Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas ( proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy, oraz o ile są dostępne, Państwa numery telefonu, faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną ). Mogą Państwo skorzystać z gotowego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Państwo wysłali informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Zwracany Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. W przypadku odesłania produktu niespełniającego w/w warunku odstąpienie od umowy jest niemożliwe. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Państwo wyślecie oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej:

  • o Artnova Rafał Budziński   
  • o ul.Piotrowskiego 8 lok.22, 10-692 Olsztyn
  • o +48 792 239 466

8.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

  • o Artnova Rafał Budziński   
  • o ul.Piotrowskiego 8 lok.22, 10-692 Olsztyn
  • o +48 792 239 466

8.3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niemniej Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli nie można będzie rozsądnie oceniając wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy, Klient zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Klient powinien otrzymać zwrot swojej płatności  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1.

  • o Artnova Rafał Budziński   

jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

 

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Artova Rafał Budziński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. 

  • o Artnova Rafał Budziński   

  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Artova Rafał Budziński  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres 

  • o Artnova Rafał Budziński   
  • o ul.Piotrowskiego 8 lok.22, 10-692 Olsztyn
  • o +48 792 239 466
  • o biuro@hurtownia-artnova.pl

 

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Artova Rafał Budziński  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”

Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego

korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@hurtownia-artnova.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym

czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


Treść Klauzuli Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej przedstawiamy pełny tekst zgody, którą musisz wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas zakładania konta w naszym sklepie internetowym:

1. Wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - firmę Artnova Rafał Budziński, z siedzibą w Olsztynie, ul. Piotrowskiego 8/22, w celu wykonania umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego "www.hurtownia-artnova.pl". Podanie danych osobowych następuje dobrowolnie, w razie jednak braku podania wymaganych danych osobowych, umowa sprzedaży nie będzie mogła zostać zawarta. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,– Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza podmiotami wymaganymi do zrealizowania umowy sprzedaży (firma kurierska/administrator sklepu internetowego). Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

XII. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy

Artova Rafał Budziński  

a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.